Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat

Natəvan Dəmirçi qızı Atamoğlanova. (Natəvan Dəmirçioğlu) “Güney Azərbaycanda milli mədəniyyətin inkişafında Azərbaycan beynəlxalq radiosunun rolu”

Natəvan Dəmirçi qızı Atamoğlanova. (Natəvan Dəmirçioğlu) “Güney Azərbaycanda milli mədəniyyətin inkişafında Azərbaycan beynəlxalq radiosunun rolu”. Elmi dissertasiya. Bakı -YYSQ – 2014. Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında   “Gənc elektron elm” – Elektron kitab N 107 (49 – 2014)   Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər […]

Posted in Bədii Ədəbiyyat | Leave a comment

İradə Əliyeva (Əlili). “Azərbaycanda ekoloji problemlərin biblioqrafik informasiya tərəfləri”

İradə Əliyeva (Əlili). “Azərbaycanda ekoloji problemlərin biblioqrafik informasiya tərəfləri”. Elmi məqalələr toplusu. “Mənim sevgi dünyam”, “Dünya sevənlərindır” şeir və “Qarabağın Tutusu” kitabların müəlllifi Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında   “Gənc elektron elm” – Elektron kitab N 108 (50 – 2014)   Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar […]

Posted in Bədii Ədəbiyyat | Leave a comment

Təyyаr Sаlаmоğlu (Cаvаdоv): “80-ci illər Аzərbаycаn rоmаnı: jаnr təkаmülü”

“80-ci illər Аzərbаycаn rоmаnı: jаnr təkаmülü”. Eyniadlı mоnоqrаfiyа və elmi-filoloji məqalələr. Kitаbа müəllifin çаğdаş ədəbi prоsesə-nəşr, poeziyа, ədəbiyyаtşünаslıq məsələlərinə dаir qələmə аldığı araşdırmaları dахil edilib   Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında   “Gənc elektron elm” – Elektron kitab N 99 (42 – 2014)   Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən […]

Posted in Bədii Ədəbiyyat | Leave a comment

Vüqar Əhməd: “Ədəbiyyatşünaslıq”

“Ədəbiyyatşünaslıq”. Ali məktəblərin filologiya fakultəsi tələbələri üçün dərsli. Filologiya elmləri doktoru, şair, ədəbiyyatşünas-alimin bu vəsaitdən kollec və orta məktəblərin müəllim, tələbə və şagirdləri, elmi işçilər və ədəbiyyatsevərl Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında   “Gənc elektron elm” – Elektron kitab N 100 (43 – 2014)   Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən […]

Posted in Bədii Ədəbiyyat | Leave a comment

Cəmilə Çiçək (İsbəndiyarova): “Səməd Vurğun – Aşıq Şəmşir dastanı”

“Səməd Vurğun – Aşıq Şəmşir dastanı”. Filoloji-elmi tədqiqat əsəri. Gənc tədqiqatçının bu araşdırmasında XX əsr Azərbaycan poeziyasının iki qolu – peşəkar yazılı ədəbiyyat və Aşıq sənəti müqayisəli təhlilə cəlb olunur, orijinal mətn verlir. Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında   “Gənc elektron elm” – Elektron kitab N 92 (37 – 2014)   Bu elektron nəşr Azərbaycan […]

Posted in Bədii Ədəbiyyat | Leave a comment

Gülxani Pənah: “Fikrət Sadığın poetikası”

“Fikrət Sadığın poetikası”. Filoloji-elmi araşdırma kitabı. İyirmidən çox bədii, elmi, tənqidi, publisist kitabların müəllifidir. Kitabda tanınmış şair Fikrət Sadığın yaradıcılıq yoluna nəzər salınır, elmi-müqayisəli təhlillər aparılır Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında   “Gənc elektron elm” – Elektron kitab N 91 (36 – 2014)   Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən […]

Posted in Bədii Ədəbiyyat | Leave a comment

Təranə Turan Rəhimli. “Ədəbiyyatdan Əbədiyyətə”

Təranə Turan Rəhimli. “Ədəbiyyatdan Əbədiyyətə”. Elmi-filoloji məqalələr toplusu. Cavan alim, yazıçı T.T.Rəhimlinin bu yeni e-kitabına onun mətbuat və elmi məcmuələrdə işıq üzü görmüş filologi araşdırmaları, ədəbi-tənqidi yazıları Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında   “Gənc elektron elm” – Elektron kitab N 97 (40 – 2014)   Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən […]

Posted in Bədii Ədəbiyyat | Leave a comment

Cavanşir Yusifli: “Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetk sistem kimi”

“Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetk sistem kimi”. Filoloji fantaziya – elmi araşdırma. Araşdırmada kiçik bir dövrün çox mürəkəb hadisələri lakonik dillə, fərqli yanaşma və incələmə üsulları ilə öyrənilir. Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında   “Gənc elektron elm” – Elektron kitab N 89 (33 – 2014)   Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən […]

Posted in Bədii Ədəbiyyat | Leave a comment

Yeqzar Cəfərli: “Ədəbi cərəyanlar və klassik irs”

“Ədəbi cərəyanlar və klassik irs”. Elmi-filoloji araşdırmalar. E-kitaba gənc araşdırmaçı və yazıçı Yeqzar Cəfərlinin çağdaş ədəbiyyatın müxtəlif problemlərinə həsr olunmuş araşdırmaları və Əli Fəhmi monoqrafik tədqiqat əsəri daxil edilib. Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında   “Gənc elektron elm” – Elektron kitab N 88 (32 – 2014)   Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər […]

Posted in Bədii Ədəbiyyat | Leave a comment

Aynurə Paşayeva: “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin «Xortdanın cəhənnəm məktubları» povesti haqqında”

  “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin «Xortdanın cəhənnəm məktubları» povesti haqqında” (Məni nə vədə Şuşaya yetirərsən?). Elmi ictimaiyyətin diqqətinə təqdim edilən bu mo­no­qra­fi­ya gənc alimin magistr dissertasiyası əsasında hazırlanıb Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında   “Gənc elektron elm” – Elektron kitab N 87 (31 – 2014)   Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən […]

Posted in Bədii Ədəbiyyat | Leave a comment

Cavanşir Yusifli. “Azərbaycan komediyasının poetikası”

Cavanşir Yusifli. “Azərbaycan komediyasının poetikası”. Doktorluq dissertasiyası əsasında elmi-filoloji monoqrafiya. E-kitabda ədəbiyyat nəzəriyyəsi sahəsinə fərqli baxış sərgilənir. Gənc elektron elm – Virtual İnternet Resur… Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında   “Gənc elektron elm” – Elektron kitab N 82 (30 – 2014)   Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, Yeni […]

Posted in Bədii Ədəbiyyat | Leave a comment

Aygün Həsənoğlu. “Erməni sindromu”.

Aygün Həsənoğlu. “Erməni sindromu”. Tarixi-sənədli araşdırma. A.Həsənoğlunun kitabında erməni kilisəsi, diasporu və siyasətçiləri tərəfindən Azərbaycana, eləcə də Türkiyəyə qarşı yapılmış soyqırımlar, erməni iddialarının tarixi, erməni terrorizmi Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında “Gənc elektron elm” – Elektron kitab N 70 (34 – 2014) Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, Yeni […]

Posted in Bədii Ədəbiyyat | Leave a comment

Eliza İsmayılova: “Qloballaşma dövründə “zəka axını”

“Qloballaşma dövründə “zəka axını” (fəlsəfi-sosioloji təhlil)”. Dissertasiya-monoqrafiyada «zəka axını» probleminə yeni yanaşma istiqamətlərinin müəyyən edilir: gələcəkdə bu sahədə aparılacaq elmi tədqiqatlara zəmin yaradır. Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında   “Gənc elektron elm”: 65 (19 – 2014)   Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun “Gənc […]

Posted in Bədii Ədəbiyyat, Elmi, Fəlsəfə | Leave a comment

E.F.Yusifov, V.C.Hacıyev. “Hirkan Biosfer Rezervatı”

E.F.Yusifov, V.C.Hacıyev. “Hirkan Biosfer Rezervatı”. Kitabda Biosfer Rezervat konsepsiyası, prinsipləri haqqında, Hirkan Biosfer Rezervatının tarixi əsasları, fiziki-coğrafi şəraiti və iqlim göstəriciləri, flora biomüxtəlifliyi göstərilir. Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında   “Gənc elektron elm” – Elektron kitab N 80 (29 – 2014)   Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, Yeni […]

Posted in Bədii Ədəbiyyat, Elmi, Fəlsəfə | Leave a comment

Əlizadə Əsgərli. “Xəlil Rza Ulutürk: Milli ideal mücahidi”

Əlizadə Əsgərli. “Xəlil Rza Ulutürk: Milli ideal mücahidi”.Elmi-filoloji monoqrafiya. Kitab müəllifin uzun illər “XX əsr Azərbaycan ədəbi-bədii fikrində milli ideal və xalq taleyi problemi araşdırması əsasında hazırlanıb. Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında “Gənc elektron elm” – Elektron kitab N 79 (28 – 2014) Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, […]

Posted in Bədii Ədəbiyyat, Elmi, Fəlsəfə | Leave a comment

Bəxtiyar Tüncay. “Sakların dili və ədəbiyyatı”

“Sakların dili və ədəbiyyatı”. Kulturoloji-tarixi elmi əsər. Kitabın Azərbaycan və Kimmer-İskit-Sak xaqanlığından bəhs olunan səhifəsində müəllif sakların tarixi barədə maraqlı faktları qələmə alıb. Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında “Gənc elektron elm” – Elektron kitab N 77 (26 – 2014) Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər […]

Posted in Bədii Ədəbiyyat, Fəlsəfə | Leave a comment

Bəxtiyar Əliyev, Rəşid Cabbarov. “Təhsildə şəxsiyyət problemi”

Bəxtiyar Əliyev, Rəşid Cabbarov. “Təhsildə şəxsiyyət problemi”. Psixologiya elminə aid elmi monoqrafiya. “Gənc elektron elm” – Elektron kitab N 77 (26 – 2014) Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında “Gənc elektron elm” – Elektron kitab N 77 (26 – 2014) Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər […]

Posted in Fəlsəfə | Leave a comment

Eşqanə Babayeva. “Nəcib Fazil Qisakürəyin yaradıcılıq yolu”

Eşqanə Babayeva. “Nəcib Fazil Qisakürəyin yaradıcılıq yolu”. Monoqrafiya. Kitabda XX əsr böyük türk şair-dramaturqu, yazıçı, tənqidçi, filosof və publisist N.F.Qısakürəyin ömür yolu, ədəbi mühiti və yaradıcılığı təhlil olunub. Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında “Gənc elektron elm” – Elektron kitab N 76 (25 – 2014) Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən […]

Posted in Fəlsəfə, Tarixi Əsərlər | Leave a comment

Sədi Sadiyev. “Balkan türklərinin ədəbiyyatı”

Sədi Sadiyev. “Balkan türklərinin ədəbiyyatı” Elmi-filoloji monoqrafiya. “Gənc elektron elm – Virtual İnternet resurs mərkəzi” innovativ-intellektual layihəsi çərçivəsində rəqəmsal nəşrə hazırlanır və yayımlanır. Elektron kitab N 73 Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında “Gənc elektron elm”: 73 (23 – 2014) Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər […]

Posted in Bədii Ədəbiyyat | Leave a comment

Arif Əmrahoğlu (Məmmədov): “Türk xalqları ədəbiyyatı”

“Türk xalqları ədəbiyyatı”. Elmi məqalə, ressenziya və araşdırmalar. Mərhum AYB katibi, ədəbiyyatşünas alim, tənqidçi, tərcüməçi A.Əmrahoğlunun (Məmmədov) türkologiya, kulturologiya, filologiya, humanitar sahələrə dair elmi kitabı. Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında “Gənc elektron elm”: 72 (22 – 2014) Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun “Gənc […]

Posted in Bədii Ədəbiyyat | Leave a comment

Aydın Xan (Əbilov): “Kreativ innovasiya: qlobal mədəniyyətin şifrələri”

“Kreativ innovasiya: qlobal mədəniyyətin şifrələri”. İntellektual-kultoroloji araşdırmalar. Yazıçı-kulturoloq, YYSQ-nin sədri, kitabxana.net, elmler.net resurslarının yaradıcısının kulturologiya, filologiya, humanitar sahələrə aid kitabı Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında   “Gənc elektron elm”: 69 (21 – 2014)   Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun “Gənc elektron elm – […]

Posted in Elmi, Fəlsəfə | Leave a comment

Vüqar Əhməd: “Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin həyatı, mühiti və ədəbi fəaliyyəti”

“Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin həyatı, mühiti və ədəbi fəaliyyəti”. Elmi-filoloji monoqrafiya. Elektron kitabda Güney Azərbaycan milli-azadlıq hərəkatının və humanitar düşüncəsinin görkəmli nümayəndəsinin ictimai-mədəni həyatı araşdırmaya cəlb olunur… Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında   “Gənc elektron elm”: 66 (20 – 2014)   Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və […]

Posted in Din Ədəbiyyatı, Fəlsəfə, Siyasi | Leave a comment

“Şərq xalqları ədəbiyyatı” (Müntəxəbat). İki cilddə. II cild.

“Şərq xalqları ədəbiyyatı” (Müntəxəbat). İki cilddə. II cild. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunub. Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında “Gənc elektron elm”: 63 (17 – 2014) Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun “Gənc elektron elm – Virtual İnternet […]

Posted in Fəlsəfə | Leave a comment

“Şərq xalqları ədəbiyyatı” (Müntəxəbat). İki cilddə. I cild.

“Şərq xalqları ədəbiyyatı” (Müntəxəbat). İki cilddə. I cild. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunub. Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında “Gənc elektron elm”: 62 (16 – 2014) Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun “Gənc elektron elm – Virtual İnternet […]

Posted in Fəlsəfə | Leave a comment

Aydın Talıbzadə. “İslam mədəniyyətində teatr və teatrallıq”.

Aydın Talıbzadə. “İslam mədəniyyətində teatr və teatrallıq”. АЙДЫН ТАЛЫБЗАДЕ. “ТЕАТР И ТЕАТРАЛЬНОСТЬ В КУЛЬТУРЕ ИСЛАМА: поэтика форм проявления театра в средневековых странах Ближнего и Среднего Востока /Х-ХVI вв./”. Elmi monoqraf Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında   “Gənc elektron elm”: 60 (15 – 2014)   Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər […]

Posted in Fəlsəfə | Leave a comment

“Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin dünyagörüşü”. Elmi-ictimai monoqrafiya.

“Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin dünyagörüşü”. Elmi-ictimai monoqrafiya. Monoqrafiya Azərbaycanın, bütövlükdə türk dünyasının böyük oğlu, xalqımızın fəxri, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu, siyasi xadimi, ədəbiyyatşünasa həsr olunub. Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında “Gənc elektron elm”: 58 (14 – 2014) Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun “Gənc elektron […]

Posted in Fəlsəfə | Leave a comment

“Bədii tərcümə: nəzəriyyə və praktika” (Elmi-filoloji monoqrafiya)

“Bədii tərcümə: nəzəriyyə və praktika” (Elmi-filoloji monoqrafiya). Bədii tərcümənin nəzəri və praktik problemlərinə həsr olunmuş kitabda “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının, Azərbaycan poeziyası nümunələrinin ingiliscəyə tərcümələrinə aiddir Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında “Gənc elektron elm”: 48 (08 – 2014) Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun “Gənc elektron elm – Virtual İnternet resurs mərkəzi”  […]

Posted in Fəlsəfə | Leave a comment

“Ədəbiyyat və tənqidin yaradıcılıq problemləri” (Dərs vəsaiti)

“Ədəbiyyat və tənqidin yaradıcılıq problemləri” (Dərs vəsaiti). Gənc alimin bu elmi kitabında milli ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızın bir çox məsələlərinə işıq salınır, tələbələrə yeni bilgilər verilir. Virtual İnternet Resurs Mərkəzi Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında   “Gənc elektron elm”: 47 (07 – 2014)   Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun “Gənc […]

Posted in Fəlsəfə | Leave a comment

Qurban Bayramov, Jalə Qurbanqızı (Rzayeva). “Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə”.

Qurban Bayramov, Jalə Qurbanqızı (Rzayeva). “Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə”. Filolologiya üzrə fəlsəfə doktoru Qurban Bayramov və Jalə Qurbanqızının (Rzayeva) müştərək elmi kitabı. Elmi-filoloji monoqrafiya. Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında “Gənc elektron elm”: 45 (05 – 2014) Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun “Gənc elektron elm – Virtual İnternet […]

Posted in Fəlsəfə | 2 Comments

Elman Quliyev. “Türk xalqları ədəbiyyatı”

Elman Quliyev. “Türk xalqları ədəbiyyatı” (Ali məktəblər üçün dərslik). Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında. “Gənc elektron elm”: 46 (06 – 2014). Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında “Gənc elektron elm”: 46 (06 – 2014) Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun “Gənc elektron elm – Virtual İnternet resurs […]

Posted in Fəlsəfə | Leave a comment

Həcər Hüseynova. “Nitqin inkişafına dair praktik məşğələlər”

Həcər Hüseynova. “Nitqin inkişafına dair praktik məşğələlər” (Əcnəbi tələbələrin Azərbaycan dilini öyrənmələri üçün). “Gənc elektron elm – Virtual İnternet resurs mərkəzi” innovativ-intellektual layihəsi çərçivəsində e-nəşr olunur… Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında “Gənc elektron elm”: 44 (04 – 2014) Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun […]

Posted in Fəlsəfə | Leave a comment

Şirvani Ədilli. “Azərbaycan şeirində forma məsələləri”

“Azərbaycan şeirində forma məsələləri” (Elmi araşdırma). Kitabda şeirin əsas forma elementlərindən olan qafiyə müasir ya­naş­ma ilə köklü şəkildə araşdırmaya cəlb edilmiş, heca vəzninin bölgü və ritm mə­sələsinə yeni baxış irəli sürülmüşdür www.elmler.net – Virtual Resurs Mərkəzi   Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında   “Gənc elektron elm”: 39 (02 – 2014)   Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu […]

Posted in Fəlsəfə | Leave a comment

One thought on “Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat

  1. http://www.elmler.net – Virtual Resurs Mərkəzi Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında “Gənc elektron elm”: 39 (02 – 2014) Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun Azərbaycan Ədəbiyyatına xidmətidir. Ədəbiyyatımızın təbliğində və yayılmasında mühüm rol oynayır. Xüsusən, tanınmış tənqidçi, ədəbiyyatşünüas, kulturoloq Aydın Xanın bu sahədə xidmətləri əvəzsizdir! Böyük uğurlar diləyirəm!!

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir